Kan de werkgever zelf de WGA-premie niet controleren?
De werkgever kan dit gedeeltelijk zelf, zoals het bewaken van de termijnen van herkeuringen. Echter, de werkgever heeft geen inzage in het medisch dossier, waardoor per definitie informatie ontbreekt om medisch inhoudelijk bezwaar te maken. De werkgever ontbeert de middelen om de UWV-arts kwalitatief te controleren.

Kan de bedrijfsarts van de werkgever dit niet doen?
De bedrijfsarts mag niet als belangenbehartiger voor de werkgever acteren; de artsen van Stop WGA mogen dit wel. Daarmee heeft Stop WGA mogelijkheden die een arbo-arts/bedrijfsarts, juist vanwege zijn functie binnen de organisatie, niet kan (en mag!) hebben.

Loopt de werkgever financieel risico door inschakeling van Stop WGA?
Nee, de werkgever loopt door het handelen van Stop WGA geen financieel risico. Sterker nog, zonder interventie van Stop WGA is de kans 9 op 10 dat de werkgever te veel blijft betalen.

Loopt de werknemer financieel risico door inschakeling van Stop WGA?
Nee, Stop WGA onderzoekt of een medewerker i.p.v. in de WGA in de IVA thuishoort. Als Stop WGA dit kan aantonen, ontvangt de medewerker een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (i.p.v. 70% bij de WGA).

Hoe zit dat met de privacy van de medewerkers?
Als gemachtigde van werkgevers kan Stop WGA toegang vragen tot de medische gegevens van betrokken medewerkers aan het UWV. Deze informatie wordt uitgewisseld tussen Stop WGA en (de artsen van) het UWV. De (ex-)werkgevers van betrokken medewerkers hebben geen toegang tot deze privacy gevoelige informatie.

Er heeft al eens een subsidiebureau de WGA-premie onderzocht, is het inschakelen van Stop WGA dan nog wel zinvol?
Jazeker. Het subsidiebureau heeft waarschijnlijk onderzocht of de Belastingdienst de WGA-premie onterecht te hoog heeft vastgesteld. Het subsidiebureau onderbouwt dit met administratieve en rekenkundige argumenten, en hiermee kan de WGA-premie gereduceerd worden. Echter, de toegevoegde waarde van de medisch juridische argumenten is minstens zo groot als de impact van de administratieve en rekenkundige argumenten.

Hoe ervaren is Stop WGA?
Stop WGA heeft reeds honderden casussen succesvol afgerond. Opdrachtgevers zijn gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen, profit-organisaties, onderwijsinstellingen etc.

Kan iedere werkgever Stop WGA inschakelen?
Iedere werkgever met globaal meer dan 100 medewerkers kan een beroep doen op Stop WGA. Een kleinere werkgever met specifieke WGA-vraagstukken mag uiteraard ook een verzoek neerleggen bij Stop WGA.

Wat levert het onderzoek van Stop WGA op?
Uit de ervaringscijfers van Stop WGA blijkt dat iedere foutieve WGA-beoordeling door het UWV de werkgever gemiddeld 150.000 euro kost.

Wat kost de dienstverlening van Stop WGA?
Stop WGA factureert alleen bij succesvol bezwaar een vooraf overeengekomen percentage. Voor gevoerde procedures die niet leiden tot financieel voordeel, brengt Stop WGA geen kosten in rekening.

Is de werkgever zelf veel tijd kwijt aan Stop WGA?
De werkgever stelt Stop WGA aan als gemachtigde om UWV te controleren. Vervolgens bewaakt Stop WGA de wettelijke termijnen, houdt contact met het UWV, ziet toe op herkeuringen, verzorgt alle correspondentie en noodzakelijke administratie, tekent medisch inhoudelijk bezwaar aan en beoordeelt de (voorgenomen) besluiten van het UWV, zowel medisch als juridisch. De enige inspanning van de werkgever is het toegankelijk maken van beperkte informatie (zoals premiebesluiten Whk).

Wie is Stop WGA?
Stop WGA is onderdeel van vdW Subsidiedesk B.V. ( K.v.K. nr. 22051961) en bestaat uit een team van artsen en juristen, dat zich sinds 2007 onder andere volledig heeft gespecialiseerd in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Terminologie
WIA
De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is opvolger op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Uitgangspunt van deze wet is dat werken lonend is. Iedere euro die een werknemer verdient naast zijn uitkering, komt de werknemer ten goede. Een WIA-beoordeling kan de volgende uitkomsten opleveren:

35% loonverlies; niet gerechtigd voor de WIA.
WGA 35-80% loonverlies; werknemer is gedeeltelijk arbeidsgeschikt en heeft recht op een WGA-uitkering (Regeling
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).
WGA 80-100%; werknemer is volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt; er is meer dan geringe kans op herstel (of
personen die wel kunnen werken maar een loonverlies hebben van 80% of meer).
IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten; werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.
WGA
De Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken. De WGA-uitkering wordt verstrekt op grond van de WIA, en uitbetaald door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

ERD WGA
De werkgever betaalt als eigenrisicodrager WGA (ERD WGA) tien jaar lang de uitkeringslast van de (ex)werknemer die een WGA-uitkering heeft toegekend gekregen. Indien de werkgever geen eigenrisicodrager WGA is, betaalt deze de uitkeringslast middels een gedifferentieerde premie aan UWV.

WGA-vast
De Regeling WGA toegepast op werknemers met een vast dienstverband.

WGA-flex
De Regeling WGA toegepast op werknemers met een flexibel dienstverband.

IVA
De Regeling Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) maakt deel uit van de WIA en beschermt volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers en personen in de Werkloosheidswet (WW) tegen inkomstenverlies als gevolg van ziekte of gebrek.
De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende salaris. Er geldt wel een maximumdagloon. Werknemers en WW-gerechtigden kunnen in beginsel pas na een wachttijd van 2 jaar een IVA-uitkering krijgen. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

ZW
De Ziektewet (ZW) is een wet voor zieke werklozen en voor bepaalde groepen werknemers en ambtenaren die door ziekte, ongeval of gebreken niet in staat zijn hun arbeid te verrichten. Dit geldt als hun werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling.
Met betrekking tot de verzekerden financiert de Whk met ingang van 2014 een deel van de uitkeringen voor zieken met een flexibel dienstverband. Hiermee worden uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband bedoeld.

AO
Arbeidsongeschikt (AO) – geheel of gedeeltelijk – is degene die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om arbeid te verrichten.

Whk
De Werkhervattingskas (Whk), waaruit uitkeringen voor WGA’ers en de Ziektewet worden gefinancierd, wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. Werkgevers met een premieloonsom groter dan EUR 328.000 (grensbedrag 2018) ontvangen in het laatste kwartaal van ieder jaar een gedifferentieerde premiebeschikking van de Belastingdienst (beschikking Whk), met daarin 3 premiecomponenten.

  • Gedifferentieerde premie WGA-vast
  • Gedifferentieerde premie WGA-flex
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex